Положення про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Тлумацької міської ради

Положення про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Тлумацької міської ради
Додаток №2

до рішення шостої сесії

Тлумацької міської ради

сьомого скликання

від 06.04.2017р.

№180-6-1//2017

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молодіжної політики та спорту

Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

1.Загальні положення

Відділ освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області (надалі – Відділ) створюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, міському голові, секретарю Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови з гуманітарних питань та керуючому справами виконавчого комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади, рішеннями Тлумацької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими актами.

Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується Тлумацькою міською радою об’єднаної територіальної громади .

Відділ є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Юридична адреса Відділу: індекс 78000, вулиця Макуха, 2, місто Тлумач, Тлумацького району, Івано-Франківської області.

Засновником відділу є Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади, Тлумацького району Івано-Франківської області, ідентифікаційний код 04054234.

Організаційно-правова форма, відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, – комунальна організація (установа, заклад).

Повне найменування: відділ освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області.

Скорочене найменування: відділ освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради.

2.Мета Відділу

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

3.Основні завдання, функції та права

Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

– здійснює реалізацію державної політики та політики Тлумацької міської ради в сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту;

– створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту;

– здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

– здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію;

– здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості;

– забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Тлумацької громади.;

– забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Тлумацької громади;

– забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом;

– готує проекти розпорядчих актів Тлумацької міської ради, її виконавчих органів і Тлумацького міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

– здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства;

– забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Тлумацької міської ради.

При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

– забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Тлумацької міської

об’єднаної територіальної громади;

– забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

– не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

– забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів;

– контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

– забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Тлумацької громади повної загальної середньої освіти;

– забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

– сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин;

– надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

– сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

– забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів;

– організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді;

– розробляє i подає на розгляд Тлумацької міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту;

– подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в ОТГ;

– організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

– забезпечує виконання рішень Тлумацької міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Тлумацького міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

– аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян;

– розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти Тлумацької міської ОТГ;

– визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Тлумацької міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

– вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Тлумацької міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання;

– вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Тлумацької міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

– вносить пропозиції до виконавчого комітету Тлумацької міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

– погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

– вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

– організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

– вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

– забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю;

– координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя;

– сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

– сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

– вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

– сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі;

– координує роботу міського (сільського) методичного кабінету, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

– впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України;

– затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів;

– погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту;

– вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

– здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

– забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

– формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади;

– забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

– організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

– сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

– розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

– здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу;

– сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; вве-денню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем;

– організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

– координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

– сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та закладів спортивного спрямування;

– вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

– координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

– надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

Відділ має право:

– залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної куль-тури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-

педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів;

– брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

– скликати міські,у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

– вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади;

– зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

– укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Тлумацької міської ради та органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями.

4.Структура Відділу

Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом Тлумацької міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

При Відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

5.Керівництво Відділу

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі, за погодження сесією міської ради чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

Начальник Відділу:

– Здійснює керівництво діяльністю Відділу;

– несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

– діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

– видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

– затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

– здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

– надає пропозиції Тлумацькому міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу;

– здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

6.Фінансування діяльності Відділу

Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які виділені на його утримання.

Джерелами фінансування Відділу є:

– кошти міського бюджету;

– інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Тлумацької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

7.Заключні положення

Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Тлумацької міської ради у встановленому законом порядку.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

Секретар міської ради І. Денькович

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *